Category Archives: (735)信徒遵行真理明白神旨意

[735]信徒藉遵行神真理明白神旨意

(一)信徒藉遵行神真理明白神隐密旨意 (1)信徒藉遵行神真理明白神隐密旨意 1。信徒顺服遵行神的话语,即神在圣 …

继续阅读