Category Archives: (736)信徒顺服神旨意中得安息

[736]信徒顺服神隐密旨意中得安息

(一)信徒顺服神隐密旨意中得安息 (1)信徒当谦卑地信靠及顺服圣灵的引导 1。圣经只是提供信徒在世上生活言行, …

继续阅读