Category Archives: (474)信徒互相代求是蒙福渠道

[474]信徒互相守望代祷是蒙福渠道

(一)信徒互相守望及代祷是蒙福的渠道 (1)信徒唱诗赞美神,是信徒蒙福的渠道 1。在旧约时代,以色列百姓都遵行 …

继续阅读